新华字典
   按部首查询   按拼音查询
 
  您的位置:在线新华字典 >> 按拼音进行查询A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z 
A
aaianangao      

B
babaibanbangbaobeibenbengbibian
biaobiebinbingbobu

C
cacaicancangcaocecencengchachai
chanchangchaochechenchengchichongchouchu
chuachuaichuanchuangchuichunchuocicongcou
cucuancuicuncuo

D
dadaidandangdaodedendeidengdi
diadiandiaodiedingdiudongdoududuan
duidunduo

E
eeienenger      

F
fafanfangfeifenfengfofoufu  

G
gagaiganganggaogegeigengenggong
gouguguaguaiguanguangguigunguo

H
hahaihanhanghaoheheihenhenghong
houhuhuahuaihuanhuanghuihunhuo

I
           

J
jijiajianjiangjiaojiejinjingjiongjiu
jujuanjuejun

K
kakaikankangkaokekenkengkongkou
kukuakuaikuankuangkuikunkuo

L
lalailanlanglaoleleilenglilia
lianliangliaolielinlingliulongloulu
luanluelüelunluo

M
mmamaimanmangmaomemeimenmeng
mimianmiaomieminmingmiumomoumu

N
nanainannangnaoneneinennengng
ninianniangniaonieninningniunongnou
nunuannüenuonun

O
oou         

P
papaipanpangpaopeipenpengpipian
piaopiepinpingpopoupu

Q
qiqiaqianqiangqiaoqieqinqingqiongqiu
ququanquequn

R
ranrangraorerenrengrirongrouru
ruanruirunruo

S
sasaisansangsaosesensengshashai
shanshangshaoshesheishenshengshishoushu
shuashuaishuanshuangshuishunshuosisongsou
susuansuisunsuo

T
tataitantangtaotetengtitiantiao
tietingtongtoututuantuituntuo

U
           

V
           

W
wawaiwanwangweiwenwengwowu  

X
xixiaxianxiangxiaoxiexinxingxiongxiu
xuxuanxuexun

Y
yayanyangyaoyeyiyinyingyoyong
youyuyuanyueyun

Z
zazaizanzangzaozezeizenzengzha
zhaizhanzhangzhaozhezheizhenzhengzhizhong
zhouzhuzhuazhuaizhuanzhuangzhuizhunzhuozi
zongzouzuzuanzuizunzuo